Přeskočit hlavičku a navigaci.
Dlouhodobě prověřené
hotely a penziony
Ubytování a služby
za zajímavé ceny
Osobní zkušenosti
a 100% spokojenost

Smluvní podmínky cestovní agentury Korutanytour

Cestovní agentura Korutanytour, IČ: 72070005, (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovní kanceláře (dále jen CK) z Rakouska, se kterou má řádně uzavřenou platnou smlouvu o obchodním zastoupení v oblasti prodeje zájezdů. Cestovní kancelář, s kterou CA spolupracuje, je pojištěná proti úpadku na základě z.č. 159/1999 Sb.

"INSOVENZ-VERSICHERUNG"

POLIZZEN NUMMER :  701.013.381.664
Beginn : 01.01.2016
Ende  :  31.12.2016
ZURICH INSURANCE PLC
Niederlassung für Deutschland
Kautions-und Kreditversicherung
Solmstrasse 27-37
60252 FRANKFURT am MAIN
DEUTSCHLAND
 

Zájezdy objednané u CA Korutanytour jsou prodávány za stejných podmínek a ve stejné cenové nabídce jako u prodávající cestovní kanceláře. Prodej zájezdů zprostředkováváme telefonicky, dále na stránkách www.korutanytour.eu. Cestovní agentura je pouze zprostředkovatelem zájezdů jednotlivé CK a nezodpovídá za jejich případné následné změny. Všechna práva jsou vyhrazena. Platnost a aktuálnost zájezdů se vztahuje k době zadání.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní vztahy mezi cestovní agenturou Korutany tour (dále jen CA) a zákazníkem se řídí ustanoveními §852 občanského zákoníku v platném znění a ustanoveními zákona č. 159/1999 o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu v platném znění.

II. Smluvní vztah

 • Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká podáním individuální objednávky na zajištění pobytu, jejím potvrzením, schválením cestovní smlouvy a zaplacením sjednané zálohy.
 • Vzhledem k výhradně internetové nabídce služeb cestovní agentury se smluvní strany dohodly o přípustnosti zaslání objednávky a schválení cestovní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) . Taková objednávka a cestovní smlouva se posuzují, jakoby byly podány a schváleny osobně. Obě smluvní strany se však mohou dohodnout i jinak.
 • Cestovní agentura zajistí nezávaznou rezervaci zákazníkova pobytu po dobu tří kalendářních dnů, není-li dohodnuto jinak. Pokud klient v uvedené lhůtě neuzavře s cestovní agenturou cestovní smlouvu, je tato oprávněna rezervaci jednostranně zrušit, a to i bez oznámení zákazníkovi a bez náhrady ze strany zákazníka vůči CA.

III. Práva a povinnosti zákazníka

Základním právem zákazníka je:

 • právo na poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
 • právo na informace týkající se místa pobytu, které CA zná a které se týkají pobytu,
 • právo na informace o změnách v cenách nebo službách,
 • právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v čl. VIII. smluvních podmínek,
 • právo na reklamaci za podmínek stanovených v čl. IX. smluvních podmínek.

Základními povinnostmi zákazníka je:

 • poskytnout CA potřebné úplné a pravdivé podklady k objednání ubytování,
 • zaplatit před nastoupením pobytu plnou cenu zájezdu, pokud není ujednáno jinak,
 • případné změny v objednávce provádět zásadně písemnou formou,
 • storno objednávky provádět zásadně písemnou formou,
 • v případě storna objednávky v době stanovené v článku VIII. smluvních podmínek zaplatit sjednaný poplatek,
 • dodržovat zákony cílové země. CA nenese odpovědnost za škody vzniklé zákazníkovi v důsledku porušení takových zákonů. Zákazník odpovídá i za jednání a za škody způsobené osobami, které jsou spolucestujícími a jsou jmenovitě uvedeni v objednávce.

IV. Práva a povinnosti cestovní agentury

 • Pravdivě informovat zákazníka o všech okolnostech týkajících se poskytovaných služeb, které jsou pro něho důležité a které mu jsou známé,
 • Změnit cenu, pokud by k tomu vedly nepředvídatelné okolnosti a důvody zvláštního zřetele, a které by cestovní agentuře bránily v poskytnutí služeb za původně sjednaných podmínek.
 • CA neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou věcí za pobytu. Zákazník má právo se proti takovým událostem pojistit.

V. Cestovní smlouva

 • S ohledem na obsah bodu 2. II. odstavce všeobecných smluvních podmínek obě smluvní strany respektují jako závaznou cestovní smlouvu o poskytnutí služeb a její potvrzení ve formě elektronické pošty (e-mail) s připojeným prohlášením.
 • Základní podmínkou uzavření cestovní smlouvy je pravdivá odpověď na všechny údaje v objednávkovém formuláři, vyslovení souhlasu se smluvními podmínkami cestovní smlouvy a prohlášení o souhlasu se všeobecnými smluvními podmínkami.
 • Převzetím a následným potvrzením objednávky a oboustranným schválením podmínek cestovní smlouvy je CA objednateli zavázána splněním služeb v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

VI. Cena

 • Cena je určena ceníkem zveřejněným na internetové stránce cestovní agentury.
 • V ceně jsou zahrnuty všechny služby v rozsahu zveřejněném v internetové nabídce. Cenu je možno změnit pouze v případě, že jsou zákazníkovi poskytnuty dodatkové služby podle jeho přání.
 • Pokud by došlo v průběhu doby od objednávky k realizaci sjednaného pobytu k nepředpokládanému zvýšení měnového kurzu o 10 a více % než byla původně sjednaná cena nebo došlo-li by v cílové zemi u tamních partnerů k nepředpokládaným cenovým navýšením přesahujícím toto procento, je CA oprávněna zvýšit cenu. Avšak je povinna zákazníka na tuto okolnost písemně upozornit a sdělit mu novou cenu. Nesouhlasí-li zákazník se zvýšením ceny, je cestovní agentura povinna zaplacenou zálohu nebo cenu zákazníkovi vrátit, aniž by počítala stornopoplatek. Neobdrží-li CA na upozornění o změně ceny písemnou odpověď do pěti dnů po sdělení, má se zato, že zákazník se zvýšením ceny souhlasí. V tomto případě je povinen zaplatit zvýšenou cenu.
 • Cestovní agentura nesmí sjednanou cenu zvýšit v době kratší než 21 dnů před nástupem zákazníka k pobytu.
 • Došlo-li by ke změnám v kurzech tak, jak je uvedeno v bodě 3. tohoto článku, má CA právo upravit na internetu zveřejněný ceník o příslušné změny.
 • Cestovní agentura má právo na zaplacení sjednané ceny služeb před jejich poskytnutím, pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
 • Zákazník je povinen uhradit zálohu z ceny sjednaných služeb ve výši 50% nejpozději do 5 dnů od doručení faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
 • Doplatek plné ceny je objednatel povinen uhradit nejpozději 23 dnů před nástupem sjednaného pobytu.
 • V případě, že zákazník objedná tzv. last minute pobyt, je sjednaná cena splatná okamžitě. Nebude-li sjednaná cena zaplacena nejpozději do 3 dnů, má CA právo objednaný pobyt zrušit, pokud nebude mezi smluvními stranami ujednána jiná forma úhrady.

VII. Platby

 • Zákazník je povinen sjednanou cenu uhradit na bankovní účet cestovní agentury, jehož číslo je uvedeno v cestovní smlouvě o poskytnutí služeb.
 • Úhradu zákazník provede formou zálohy ve výši 50% z ceny pobytu splatné do 7 dnů od doručení faktury. Doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 23 dnů před nástupem pobytu. Pokud zákazník nedodrží týdenní lhůtu stanovenou k úhradě zálohy nebo případně celé ceny pobytu, je cestovní agentura oprávněna objednávku bez náhrady zrušit.
 • Cestovní agentura je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o úhradě zálohy. Po zaplacení celého pobytu je CA povinna vydat zákazníkovi poukaz k pobytu (voucher) s uvedením místa a adresy pobytu.

VIII. Odstoupení od smlouvy

 • Cestovní agentura i zákazník mají právo kdykoliv odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou. Ke zrušení smlouvy dochází dnem doručení písemného oznámení.
 • Cestovní agentura může od smlouvy odstoupit jen z důvodu porušení povinnosti zákazníkem.
 • Pokud odstoupí od smlouvy cestovní agentura v důsledku neplnění povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen uhradit cestovní agentuře poplatek ve výši, která je stanovena v bodu 4. tohoto odstavce.
 • Pokud odstoupí od smlouvy zákazník, aniž by důvodem bylo porušení povinnosti cestovní agenturou stanovené touto smlouvou nebo občanským zákoníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní agentuře odstupné (stornopoplatek) takto

 

Dny od doručení odstoupení do nástupu pobytu Odstupné
APARTMÁNY(pokud není uvedeno jinak ve smlouvě)  
29 dnů a více  10% celkové  smluvní ceny
28 - 22 dnů  80% celkové smluvní ceny

21 dnů a méně

 100% celkové smluvní ceny

HOTELY-PENZIONY (pokud není uvedeno jinak ve smlouvě)  
22 dnů a více  10% celkové smluvní ceny
21 – 15 dnů  70% celkové smluvní ceny
14 – 8 dnů  80% celkové smluvní ceny
7 – 4 dny  90% celkové smluvní ceny

3 dny a méně

 100 % celkové smluvní ceny

 

 • Stornopopatek odečte cestovní agentura ze zálohy zaplacené zákazníkem za pobyt, pokud taková záloha postačuje. Pokud stornopoplatek výši splacené zálohy převyšuje, je zákazník povinen cestovní agentuře rozdíl doplatit.
 • Zůstatek zaplacené ceny poukáže cestovní agentura zákazníkovi na jím sdělené číslo jeho účtu a to do 15 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Zákazník je povinen uhradit cestovní agentuře stornopoplatek i v případech tzv. závažných důvodů na jeho straně (úmrtí v rodině, nemoc atp.). Pro tento účel se zákazníkovi doporučuje sjednání připojištění cesty a pobytu v zahraničí a pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty u některé z českých pojišťoven.
 • Pokud odstoupí od smlouvy zákazník z důvodu porušení povinnosti cestovní agenturou, je mu cestovní agentura povinna bez zbytečného odkladu vrátit vše, co obdržela na úhradu ceny podle zrušené smlouvy, aniž by bylo uplatněno právo na odstupné.

IX. Reklamace

 • Dojde-li za pobytu zákazníka ve sjednaném místě pobytu k nedostatkům, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou, musí se neprodleně spojit s rakouským partnerem cestovní agentury Korutany tour, jehož jméno je uvedeno v cestovní smlouvě a na voucheru a reklamaci mu oznámit.
 • Pokud se zákazník nachází v místě mimo sídlo rakouského partnera, oznámí ještě za pobytu v Korutanech důvody reklamace cestovní agentuře. Cestovní agentura zajistí, aby rakouský partner, který pobyt pro zákazníka zajišťoval, okamžitě důvod reklamace prověřil, v případě důvodné reklamace zajistil nápravu a písemně sdělil výsledek cestovní agentuře.
 • Stanovisko rakouského partnera je podmínkou pro uznání reklamačních důvodů.
 • Nedojde-li k odstranění důvodů reklamace, má zákazník právo uplatnit odpovědnost za škodu.
 • Povinností zákazníka je uplatnit toto právo písemnou formou nejpozději 14 dnů po návratu z pobytu.
 • Cestovní agentura je povinna nejpozději do jednoho měsíce rozhodnout o oprávněnosti reklamace.

X. Ručení, pojištění

 • Cestovní agentura neručí za škody vzniklé zákazníkovi v důsledku nepředvídatelných jevů a stavů např. živelných katastrof, stávek, nepříznivých povětrnostních podmínek, dopravních nehod atp. Výlohy vzniklé objednateli v jejich důsledku cestovní agentura nehradí.
 • Ceny pobytů neobsahují žádné pojištění. Cestovní agentura doporučuje zákazníkovi uzavřít úrazové pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty.

XI. Závěrečná ustanovení

 • Cestovní agentura je při zpracování údajů týkajících se objednatele, které jí byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou pobytu, vázána ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Zákazník podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými smluvními podmínkami cestovní agentury Korutany tour a souhlasí s nimi.
 • Čistá příroda, jezera a řeky, 2 národní parky a nejvyšší hora Rakouska Grosglockner.
 • Vyzkoušené rodinné hotely a penziony, ze kterých si vybere opravdu každý klient.
 • Vybavenost pro aktivní trávení volného času ve formě turistiky, cyklistiky nebo termálních lázní.
 • Zábava pro malé i větší děti v podobě více něž 100 výletních cílů
 • Opravdu podrobné informace o okolí a možnostech každého hotelu a penzionu.

Korutanské regiony

Korutanské regiony

Korutanská karta

Pravou dovolenou v Korutanech plnou báječných zážitků zažijete s Korutanskou kartou!! Celé Korutany jsou totiž jeden velký zábavní park. Otevírá brány k více něž 100 výletním cílům v Korutanech, které můžete navštěvovat tak často, jak se vám zlíbí. Můžete ji využít i na plavbu lodí po jezerech, vyjet lanovkou na korutanské štíty a autem se projet po krásných panoramatických cestách. Kromě toho na ni získáte báječné slevy u více než 60 bonusových partnerů.

Dávejte pozor na maskotka!

Podle veselého maskotka „KäCa“ poznáte, že se jedná o jeden z 53 korutanských výletních cílů, které jsou zvláště přátelské vůči rodinám.

Ceník hl. sezóna (platnost od 7.6.2020 do 12.9.2020)

1 - týden: 48 Euro/dospělý     

26 Euro/dítě ( 2004 - 2012)    

Ceník vedlejší sezóna (platnost 3.4.-6.6.2020 a 13.9.- 1.11.2020) 

1- týden: 43 Euro/dospělý, 22 Euro/dítě (2004-2012)

Malé děti (do 6 let)  celkem 3 děti v doprovodu 2 platících zdarma!
Korutanskou kartu obdržíte u více než 140 výdejních míst v celých Korutanech. U mnoha ubytovacích zařízení dostanete Korutanskou kartu po délku vašeho pobytu dokonce zdarma jako přídavek!

Ostatní možnosti ubytování